174

Гэрээт аж ахуйн нэгж

12880

Зөвшөөрөлтэй тээврийн хэрэгсэл

1

Захиалгат аж ахуйн нэгж

70

Захиалгат тээврийн хэрэгсэл